Warning: The magic method ColibriWP\PageBuilder\DemoImport\Hooks\ImportHook::__wakeup() must have public visibility in /customers/6/a/2/horsterpark.nl/httpd.www/wp-content/plugins/colibri-page-builder/src/DemoImport/Hooks/ImportHook.php on line 111 Warning: The magic method ColibriWP\PageBuilder\OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /customers/6/a/2/horsterpark.nl/httpd.www/wp-content/plugins/colibri-page-builder/src/OCDI/OneClickDemoImport.php on line 557 Huisregels SAH – Horsterpark

Huisregels
Stichting Activiteiten Horsterpark

September 2014

1. SAH publiceert tweemaandelijks een digitale update, die wij verzenden aan de contactpersoon van het comité en omwonenden die hun mailadres daarvoor opgeven. In die update vermelden wij de aanstaande activiteiten in het Horsterpark, inclusief de activiteiten en/of evenementen die eventueel niet door of mede namens SAH worden georganiseerd (voor zover SAH daarvan kennis draagt).

Hierbij geeft SAH ook aan welke activiteiten aangemerkt worden als ‘evenement’ in de zin van het vigerende bestemmingsplan. Met dit laatste wordt inzicht verschaft ten aanzien van de inpassing van het evenement in het bestemmingsplan.

2. SAH is slechts verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor evenementen die door, namens of met haar worden georganiseerd. Voor evenementen die door derden worden georganiseerd draagt SAH geen verantwoordelijkheid, tenzij zulks dat nadrukkelijk met de vergunningverlener is afgesproken. De hier bedoelde evenementen tellen wel mee in het aantal jaarlijks mogelijke evenementen die conform het bestemmingsplan gehouden mogen worden.

3. SAH stelt een contact mailadres open (info@horsterpark.nl) waar omwonenden van het Horsterpark en de bevolking van Duiven en Westervoort tips, klachten, complimenten of vragen kwijt kunnen. SAH draagt er zorg voor dat er op vorenbedoelde reacties wordt gereageerd en bespreekt klachten aangaande de activiteiten van het Horsterpark in het jaarlijks overleg als bedoeld onder punt 8.

4. SAH zal trachten overlast, in zijn algemeenheid, voor de buurtbewoners zo beperkt mogelijk te houden. De in de vergunningen ter zake afgegeven normen zijn voor SAH maatgevend, doch SAH spant zich in de overlast ruim binnen die normen van de afgegeven vergunningen te houden. Overlast wordt hier onder meer gedefinieerd als geluidsoverlast bij (de opbouw, uitvoering en afbouw van) activiteiten en evenementen in het Horsterpark alsmede in het horecapaviljoen. Voorts als rommel, afval en dergelijke na afloop van een activiteit of evenement en tevens aankomend en vertrekkend (gemotoriseerd) verkeer en/of parkeerdruk in en om het park (en in het bijzonder de aanpalende woonwijken).

Enige mate van overlast van activiteiten en evenementen is uiteraard niet te vermijden. Transparante communicatie over komende activiteiten en evenementen door SAH kan in belangrijke mate bijdragen aan acceptatie van overlast.

5. SAH houdt tijdens activiteiten en evenementen in het park toezicht op het uitvoeren van de afgesproken maatregelen om de parkeeroverlast zowel binnen het Horsterpark als buiten het park en in het bijzonder in aanpalende wijken te beperken. Waar nodig zal SAH de gemeenten aanspreken op handhaving in geval van niet naleving van de parkeeraanwijzingen op de openbare weg buiten het park.

6. SAH zal voor wat betreft de openstelling van haar horecapaviljoen in het geval van een georganiseerde besloten feestavond binnen de sluitingstijden blijven zoals vermeld in de vergunningen. Van zondag tot en met donderdag zal dat niet later zijn dan 23.00 uur. Op vrijdag en zaterdag zal in de regel een besloten feestavond niet langer dan tot 00.30 uur duren. SAH verwacht dat er maandelijks ongeveer driemaal een besloten feestavond als hier bedoeld zal worden georganiseerd. Op de andere avonden zal het paviljoen in beginsel de zonsondergang als sluitingstijd aanhouden.

7. Met het oog op de veiligheid van de gebruikers en passanten van het Horsterpark streven SAH en de buurtbewoners van het Horsterpark naar uitbreiding van de straatverlichting binnen het park. SAH zal hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente Duiven.

8. SAH organiseert jaarlijks, of zoveel vaker als noodzakelijk is of door het comité en/of buurtbewoners van het Horsterpark wordt gevraagd, een inhoudelijk overleg met een afvaardiging van de buurtbewoners van het Horsterpark. In principe doen we dat in de maand april. Dit overleg vindt in ieder geval plaats als SAH voornemens is haar activiteiten substantieel te wijzigen of uit te breiden.

9. SAH organiseert jaarlijks een zondagse Horsterpark-brunch met de buurtbewoners van het Horsterpark.

10. Deze huisregels zijn opgesteld in samenspraak met de directeur van SAH. De directeur is belast met de naleving ervan, onder eindverantwoordelijkheid van het SAH-bestuur. Ingeval SAH activiteiten, evenementen of werkzaamheden door derden laat uitvoeren, zorgt zij er eveneens voor dat die derden zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden houden aan gemaakte afspraken en eventuele overlast zoveel mogelijk beperken.

11. Ingeval SAH haar activiteiten of bedrijfsvoering tijdelijk of blijvend overdraagt aan een derde(n), bevordert zij dat deze huisregels onderdeel uitmaken van contractuele afspraken die met die derde(n) worden gemaakt.

12. SAH draagt er zorg voor dat deze huisregels bekend worden gemaakt aan de omwonenden van het Horsterpark, alsmede de gemeenten Duiven en Westervoort en de betrokken gebiedsagenten.